ಮುಚ್ಚಿ

ಕೋವಿಡ್ -19 ಬೀದರ್ ಮಾಹಿತಿ

ಪ್ರಕಟಣೆಯ ದಿನಾಂಕ : 03/05/2020

Covid 19

Covid-19
ಸಹಾಯವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರ
ಕಚೇರಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಚ್.ಒ. 9449843040
ಡಿ.ಎಸ್.ಒ. 9449843246
ಟಿ.ಎಚ್.ಒ ಬೀದರ್ 7259572373
ಟಿ.ಎಚ್.ಒ ಭಾಲ್ಕಿ 7892688020
ಟಿ.ಎಚ್.ಒ ಔರಾದ್ 9448100173
ಟಿ.ಎಚ್.ಒ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ 9448716132
ಟಿ.ಎಚ್.ಒ ಹುಮಾನಾಬಾದ್ 9448349647
ಸಹಾಯವಾಣಿ ಡಿಎಸ್‌ಯು ಬೀದರ್ 08482224144
ಡಿಸಿ ಆಫೀಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೊಠಡಿ 08482229688
ಡಿಸಿ ಆಫೀಸ್ ಕೋವಿಡ್ -19 ಸಹಾಯ ಕೇಂದ್ರ 1800-425-4316/4317/4318/4319

ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು

ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ (ದಿನಾಂಕ 19/08/2020)

ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ (ದಿನಾಂಕ 05/08/2020)

ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ (ದಿನಾಂಕ 03/08/2020)

ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ (ದಿನಾಂಕ 29/07/2020)

ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ (ದಿನಾಂಕ 27/07/2020

ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ (ದಿನಾಂಕ 22/07/2020)

ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಡಿನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ (ದಿನಾಂಕ 21/07/2020)

ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ (ದಿನಾಂಕ 18/07/2020)

ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ (ದಿನಾಂಕ 16/07/2020)

ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಡಿನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್(16-07-2020)

ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ (ದಿನಾಂಕ 13/07/2020)

ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ (ದಿನಾಂಕ 10-07-2020)

ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಡಿನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ (ದಿನಾಂಕ 08-07-2020)

ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ (ದಿನಾಂಕ 07/07/2020)

ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಡಿನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ (ದಿನಾಂಕ 06-07-2020)

ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಡಿನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್(04-07-2020)

ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಡಿನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ (ದಿನಾಂಕ 03-07-2020)

ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ (ದಿನಾಂಕ 02/07/2020)

ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ (ದಿನಾಂಕ 01/07/2020)

ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ (ದಿನಾಂಕ 25/06/2020)

ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ (ದಿನಾಂಕ 24/06/2020)

ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅನುಬಂಧ (130 ರಿಂದ 139)

ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ (1,14) ಡಿನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್

ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ (11,12,13,17) ಡಿನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್

ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ (ದಿನಾಂಕ 18/06/2020)

ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ (ದಿನಾಂಕ 17/06/2020)

ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ (ದಿನಾಂಕ 10/06/2020)

ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ 42 (ದಿನಾಂಕ 05/06/2020)

ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ (28 – 41)

ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ (4,5) ಡಿನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ (ದಿನಾಂಕ 30-05-2020)

ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ (24,25,26,27) ಅನುಬಂಧ (ದಿನಾಂಕ 29-05-2020)

ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ 18,20,21,22,23 ಅನುಬಂಧ (ದಿನಾಂಕ 27-05-2020)

ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ 1,9,14,15,16,17,18 ಅನುಬಂಧ (ದಿನಾಂಕ 26-05-2020)

ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ 01,11,12,13 ಅನುಬಂಧ (ದಿನಾಂಕ 22-05-2020)

ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ 01 ಅನುಬಂಧ 09 (ದಿನಾಂಕ 21-05-2020)

ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ 01 ಅನುಬಂಧ 07 (ದಿನಾಂಕ 18-05-2020)

ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು 1,6

ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು 1, 4, 5

ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ 07 ಅನುಬಂಧ 04

ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅನುಬಂಧ 1