ಮುಚ್ಚಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಇಮೇಲ್ : deo[dot]bidar[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 9741969999
ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08482-225409