ಮುಚ್ಚಿ

ಎಸ್ಬಿಐ, ಮುಖ್ಯ ಶಾಖೆ,

ಎಸ್ಬಿಐ, ಮುಖ್ಯ ಶಾಖೆ, ಉದಯ್ಗಿರ್ ರಸ್ತೆ, ಬಿಡಾರ್, ಕರ್ನಾಟಕ- 585401

ಇಮೇಲ್ : sbi[dot]01972[at]sbi[dot]co[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 08482-226082
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಬ್ಯಾಂಕ್