ಮುಚ್ಚಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕನ್ಯಾ ಮೈಲೂರ ಬೀದರ, ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ