ಮುಚ್ಚಿ

ಶ್ರೀ. ರಮೇಶ್ ಕೋಲಾರ ಕೆಎಎಸ್

ಸಹಾಯಕ ಕಮೀಷನರ್ ಕಚೇರಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ

ಇಮೇಲ್ : acbkalyan[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಸಹಾಯಕ ಕಮೀಷನರ್
ದೂರವಾಣಿ : 08484-250129