ಮುಚ್ಚಿ

ಶ್ರೀ ದೆಖ್ಕ ಕಿಶೋರ್ ಬಾಬು , ಐ.ಪಿ.ಎಸ್

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಬೀದರ್

ಇಮೇಲ್ : spbdr[at]ksp[dot]gov[dot]in
ಪದನಾಮ : ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು
ದೂರವಾಣಿ : 08482-226700
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ : 08482-226704