ಮುಚ್ಚಿ

ಶ್ರೀ. ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಗಂಗವಾರ್, ಐಎಎಸ್

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ

ಇಮೇಲ್ : ceobidar-ka[at]nic[dot]in
ಪದನಾಮ : ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ದೂರವಾಣಿ : 08482233133
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ : 08482233133