ಮುಚ್ಚಿ

ಶ್ರೀ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಯೀಮ್ ಮೋಮಿನ್ ಕೆಎಎಸ್

ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರ, ಕಚೇರಿ ಬೀದರ್

ಇಮೇಲ್ : acbidar[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು
ದೂರವಾಣಿ : 08482-225373