ಮುಚ್ಚಿ

ಶ್ರೀ. ಪಾಟೀಲ್ ಭುವನೇಶ್ ದೇವಿದಾಸ್ ಐ.ಎ.ಎಸ್

ಸಹಾಯಕ ಕಮೀಷನರ್ ಕಚೇರಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ

ಇಮೇಲ್ : acbkalyan[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಸಹಾಯಕ ಕಮೀಷನರ್
ದೂರವಾಣಿ : 08484-250129