ಮುಚ್ಚಿ

ಕೋಶ

ಫಿಲ್ಟರ್ ಕೈಪಿಡಿ ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ

ಫಿಲ್ಟರ್

ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರುsp-bidar[at]karnataka[dot]gov[dot]in08482-226700
ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ceobidar-ka[at]nic[dot]in08482-233133
ಅಪಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳುadcbidar1[at]gmail[dot]com08482-223559
ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳುdeo[dot]bidar[at]gmail[dot]com08482-225409