ಮುಚ್ಚಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಬೀದರ್

ವಿಭಾಗವಾರು ಯಾರು ಯಾರೆಂದು ಶೋಧಿಸಿ

ಫಿಲ್ಟರ್

ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಬೀದರ್
ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಚಿತ್ರ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ದೂರವಾಣಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಳಾಸ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ. ಪಾಟೀಲ್ ಭುವನೇಶ್ ದೇವಿದಾಸ್ ಐ.ಎ.ಎಸ್ ಸಹಾಯಕ ಕಮೀಷನರ್ acbkalyan[at]gmail[dot]com 08484-250129 ಸಹಾಯಕ ಕಮೀಷನರ್ ಕಚೇರಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಮತಿ. ಗರಿಮಾ ಪನ್ವಾರ್ ಐ.ಎ.ಎಸ್. ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು acbidar[at]gmail[dot]com 08482-225373 ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರ, ಕಚೇರಿ ಬೀದರ್
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಡಾ. ರುದ್ರೆಶ್ ಎಸ್. ಗಾಲಿ ಅಪಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್ಳು adcbidar1[at]gmail[dot]com 08482-223559 08482-223559 ಅಪಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ,ಬೀದರ್
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಆರ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು deo[dot]bidar[at]gmail[dot]com 08482-225409 08482-225262 ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಬೀದರ್ - 585401