ಮುಚ್ಚಿ

ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಶೀಲವಂತ ಕೆಎಎಸ್

ಅಪಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ,ಬೀದರ್

ಇಮೇಲ್ : adcbidar1[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಅಪಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್ಳು
ದೂರವಾಣಿ : 08482-223559
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ : 08482-223559