ಮುಚ್ಚಿ

ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ರೆಡ್ಡಿ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ

ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಬೀದರ್ - 585401

ಇಮೇಲ್ : deo[dot]bidar[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ದೂರವಾಣಿ : 08482-225409
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ : 08482-225262