ಮುಚ್ಚಿ

ಬೀದರ್ ಪೊಲೀಸ್

 

ಹೆಸರು ಸ್ಥಾನೀಕರಣ ದೂರವಾಣಿ ಇಮೇಲ್ ಫೋಟೋ ಪೊಲೀಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್

ಶ್ರೀ ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣ ಲಂಗೋಟಿ , ಐ.ಪಿ.ಎಸ್

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕ

08482-226700(ಕಚೇರಿ),  226704(ಫ್ಯಾಕ್ಸ್)

 

spbdr[at]ksp[dot]gov[dot]in

SP

ಬೀದರ್ ಪೊಲೀಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ