ಮುಚ್ಚಿ

ಬೀದರ್ ಪೊಲೀಸ್

ಹೆಸರು ಸ್ಥಾನೀಕರಣ ದೂರವಾಣಿ ಇಮೇಲ್ ಫೋಟೋ ಪೊಲೀಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್

ಶ್ರೀ ದೆಖ್ಕ ಕಿಶೋರ್ ಬಾಬು , ಐ.ಪಿ.ಎಸ್

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕ

08482-226700(ಕಚೇರಿ),  226704(ಫ್ಯಾಕ್ಸ್)

 

sp-bidar[at]karnataka[dot]gov[dot]in
ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕ, ಬೀದರ್

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕ

ಬೀದರ್ ಪೊಲೀಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ