ಮುಚ್ಚಿ

ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇಮಕಾತಿ 2018 ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನೆ ಮತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ (ಎಚ್.ಕೆ. ಮತ್ತು ನಾನ್-ಎಚ್.ಕೆ ಪ್ರದೇಶ)

ಪ್ರಕಟಣೆಯ ದಿನಾಂಕ : 21/12/2018

ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇಮಕಾತಿ 2018 ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನೆ ಮತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ (1:10) ಎಚ್.ಕೆ. ಪ್ರದೇಶ (PDF 375KB) new image

ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇಮಕಾತಿ 2018 ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ (1:10) ಎಚ್.ಕೆ. ಪ್ರದೇಶ (PDF 9MB) new image

ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇಮಕಾತಿ 2018 ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ (1:10) ನಾನ್-ಎಚ್.ಕೆ ಪ್ರದೇಶ (PDF 3MB) new image

ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇಮಕಾತಿ 2018 ಅರ್ಜಿ ದಿನಾಂಕ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ (PDF 169 KB)

ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ – 2018 (PDF 2.24 MB)

ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇಮಕಾತಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ -2018

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ … ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ
ಸ್ಥಾಪನೆ ವಿಭಾಗ, ಬೀದರ್
ದೂರವಾಣಿ: 08482-229688, 08482-224491
ಇಮೇಲ್: estdcbidar1@gmail.com