ಮುಚ್ಚಿ

ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇಮಕಾತಿ 2018 ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನೆ ಮತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ (ಎಚ್.ಕೆ. ಮತ್ತು ನಾನ್-ಎಚ್.ಕೆ ಪ್ರದೇಶ)

ಪ್ರಕಟಣೆಯ ದಿನಾಂಕ : 21/12/2018