ಮುಚ್ಚಿ

ಜನಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ

ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಲೇಬಲ್ ಮೌಲ್ಯ
ಪ್ರದೇಶ 5448.0 Sq Km
ಆದಾಯದ ಅವಶೇಷಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 2
ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 5
ಹೋಬ್ಲೀಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 30
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 186
ಹಳ್ಳಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 621
ಮುನಿಸಿಪಲ್ ನಿಗಮಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 2
2011 ರ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 1703300