ಮುಚ್ಚಿ

ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಕ್ಷೆ

ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ನಕ್ಷೆ

ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಹೊಬ್ಲಿ ನಕ್ಷೆ

ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮವಾರು ನಕ್ಷೆ

ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಹೊಬ್ಲಿ ನಕ್ಷೆ

ಔರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೊಬ್ಲಿ ನಕ್ಷೆ

ಕಮಲ್‌ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೊಬ್ಲಿ ನಕ್ಷೆ

ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೊಬ್ಲಿ ನಕ್ಷೆ

ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೊಬ್ಲಿ ನಕ್ಷೆ

ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೊಬ್ಲಿ ನಕ್ಷೆ

ಹುಮಾನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೊಬ್ಲಿ ನಕ್ಷೆ

ಹುಲ್ಸೂರ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೊಬ್ಲಿ ನಕ್ಷೆ

ಚಿಟ್‌ಗುಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೊಬ್ಲಿ ನಕ್ಷೆ

ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಕ್ಷೆ

ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಕ್ಷೆ