ದಾಖಲೆಗಳು

ದಾಖಲೆಗಳು
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್ಲೋಡ್ / ಲಿಂಕ್
ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ 20/07/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(632 KB)
ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನಗಣತಿ ಪುಸ್ತಕದ ಭಾಗ ಬಿ 20/07/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(4 MB)
ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನಗಣತಿ ಪುಸ್ತಕ ಭಾಗ ಎ 20/07/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(3 MB)