ಮುಚ್ಚಿ

ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಇಲಾಖೆ, ಬೀದರ್‌ನಿಂದ ಪೋಷಣ್ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ

ಪ್ರಕಟಣೆಯ ದಿನಾಂಕ : 11/10/2023

ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಇಲಾಖೆ, ಬೀದರ್‌ನಿಂದ ಪೋಷಣ್ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ   (PDF 2.76 MB)

 

ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ:

ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಇಲಾಖೆ, ಬೀದರ್‌

ಮೈಲೂರು ರಸ್ತೆ, ಬೀದರ್

ದೂರವಾಣಿ: 08482-223146, 08482-234237

ಇಮೇಲ್: adwcdbidar@gmail.com