ಮುಚ್ಚಿ

ಹೋಬಳಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಗಳು

ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು:

ಹಳ್ಳಿಗಳ ಸಮೂಹಗಳಿಗೆ ಹೋಬಳಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೋಬಳಿಯ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು 10 ರಿಂದ 20 ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯವೆಂದರೆ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ಕೆಲಸದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ತಹಸೀಲ್ದಾರರು ಯಾವಾಗ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಆವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ ವರದಿಗಳು ಒದಗಿಸುವುದು, ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರು ಮತ್ತು ತಹಸೀಲ್ದಾರರ ನಡುವಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಪರ್ಕಕೊಂಡಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರು ಮತ್ತು ತಹಸೀಲ್ದಾರರೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ  ಕಂದಾಯ ಕಾಯಿದೆ 1964, ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಯಿದೆ 1961, ಮತ್ತು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಕಂದಾಯವನ್ನು ಶೇಖರಿಸುವುದಾದರೂ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಆರೋಗ್ಯ, ಅರಣ್ಯ, ಚುನಾವಣೆ, ಜನಗಣತಿ ಮುಂತಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಗ್ರಾಮ ಖಾತೆ

ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರನ್ನು ಗ್ರಾಮದ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ  ಕಂದಾಯ ಕಾಯಿದೆ 1964, ಅಥವಾ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಅವರು ಇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಾವುದೇ ಉನ್ನತ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಾಗ, ಅವರು ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯವಹಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸೂಚನೆಗಳು, ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು, ಮಹಜರುಗಳು ಅಥವಾ ವರದಿಗಳು ಅವರ ದಾಖಲಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ.

ಗ್ರಾಮೀಣ ಖಾತೆ ನೇರವಾಗಿ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆ. ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಆಡಳಿತ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ತನ್ನ ಹೋಬಳಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಬೇಕು. ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ಕೇಂದ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೇಂದ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೊಂದಿರದ  ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ  ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರು ದ್ವಿಗುಣ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಂದೆಡೆ, ಅವರು ತಹಸೀಲ್ದಾರರ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಆಡಳಿತದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಬಾಧ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕಂದಾಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬೆಳೆ ನಮೂದುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮಹಜರು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಅವರು ಗ್ರಾಮದ ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹಿಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ಕಂದಾಯ ಸಂಗ್ರಹವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದರೂ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಹಾಗೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ದುರ್ಬಲ ವಿಭಾಗಗಳ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.