ಗುರು ನಾನಕ್ ಝಿರಾ

ಗುರು ನಾನಕ್ ಝಿರಾ, ಬೀದರ್
ಗುರು ನಾನಕ್ ಝಿರಾ