ಚಿತ್ರ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಬೀದರ್ ಕೋಟೆ
ಬೀದರ್ ಕೋಟೆ ಪ್ರವೇಶ
ಗುರು ನಾನಕ್ ಝಿರಾ, ಬೀದರ್
ಗುರು ನಾನಕ್ ಝಿರಾ
ಪಾಪ್ನಾಶ್ ಶಿವ ದೇವಾಲಯ
ಪಾಪ್ನಾಶ್ ಶಿವ ದೇವಾಲಯ ಬೀದರ್
ಬಸವಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವರ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಮೆ
ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವರು
ಬೀದರ ಕೋಟೆ ರಾಯಲ್ ಗಾರ್ಡನ್
ಫೋರ್ಟ್ ರಾಯಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಬೀದರ್