ಮುಚ್ಚಿ

ಹುನ್ನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಲಯಗಳಿಗಾಗಿ ಎಚ್.ಕೆ.ಆರ್.ಡಿಬಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಸೆಟ್ ಜನರೇಟರ್ನ ಖರೀದಿಸುಲು.(ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: 22.01.2019)

ಹುನ್ನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಲಯಗಳಿಗಾಗಿ ಎಚ್.ಕೆ.ಆರ್.ಡಿಬಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಸೆಟ್ ಜನರೇಟರ್ನ ಖರೀದಿಸುಲು.(ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: 22.01.2019)
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಹುನ್ನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಲಯಗಳಿಗಾಗಿ ಎಚ್.ಕೆ.ಆರ್.ಡಿಬಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಸೆಟ್ ಜನರೇಟರ್ನ ಖರೀದಿಸುಲು.(ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: 22.01.2019)

ಹುನ್ನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಲಯಗಳಿಗಾಗಿ ಎಚ್.ಕೆ.ಆರ್.ಡಿಬಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಸೆಟ್ ಜನರೇಟರ್ನ ಖರೀದಿಸುಲು.(ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: 22.01.2019)

11/01/2019 22/01/2019 ನೋಟ (195 KB)