ಮುಚ್ಚಿ

ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಕೆಡಿಪಿ ಸಭೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಚಾಯತ್ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಡಿಪಿ ಸಭೆ

  • ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ: 05/08/2018
  • ಕೊನೆ: 25/09/2018

ಸ್ಥಳ: ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಬೀದರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹಾಲ್