ಮುಚ್ಚಿ

ಟೆಂಡರ್

ಟೆಂಡರ್
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಹುನ್ನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಲಯಗಳಿಗಾಗಿ ಎಚ್.ಕೆ.ಆರ್.ಡಿಬಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಸೆಟ್ ಜನರೇಟರ್ನ ಖರೀದಿಸುಲು.(ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: 22.01.2019)

ಹುನ್ನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಲಯಗಳಿಗಾಗಿ ಎಚ್.ಕೆ.ಆರ್.ಡಿಬಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಸೆಟ್ ಜನರೇಟರ್ನ ಖರೀದಿಸುಲು.(ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: 22.01.2019)

11/01/2019 22/01/2019 ನೋಟ (195 KB)
ಹೆಚ್ ಕೆ ಆರ್ ಡಿ ಬಿ ಮೈಕ್ರೋ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬೀದರ್

ವರ್ಷದ 2017-18 ಫಾರ್ ಹೆಚ್ ಕೆ ಆರ್ ಡಿ ಬಿ ಮೈಕ್ರೋ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಗೆ ಉಪಕರಣಗಳ

24/07/2018 25/08/2018 ನೋಟ (92 KB)