ಮುಚ್ಚಿ

Fully Online

ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ
ದೂರು ದಾಖಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ : 18/07/2017

ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ದೂರುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬಹುದು ಇಜನಸ್ಪ್ಂದನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಪಿಜಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಪೋರ್ಟಲ್, ಭಾರತದ ಸರ್ಕಾರ

ವಿವರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ