ಮುಚ್ಚಿ

ಕಾಲೇಜುಗಳು / ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ, ಪಶು ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ

ಕರ್ನಾಟಕ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ, ಪಶು ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ನಾಂದಿನಗರ, ಬೀದರ್.

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://kvafsu.edu.in

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಔರಾದ್

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಔರಾದ್

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : https://gfgc.kar.nic.in/aurad/
Pincode: 585326

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಚಿಟ್ಗೊಪ್ಪ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಚಿಟ್ಗೊಪ್ಪ

ದೂರವಾಣಿ : 08482-277222
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : https://gfgc.kar.nic.in/chitgoppa/
Pincode: 585412

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ್

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ್

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : https://gfgc.kar.nic.in/basavakalyan/
Pincode: 585327

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಬೀದರ್

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಬೀದರ್

ಇಮೇಲ್ : principal[dot]gfgc[dot]bidar[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08482-232020
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : https://gfgc.kar.nic.in/bidar/
Pincode: 585401

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಭಾಲ್ಕಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಭಾಲ್ಕಿ

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : https://gfgc.kar.nic.in/bhalki/
Pincode: 585328

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಮನಹಳ್ಳಿ, ಬೀದರ್

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಮನಹಳ್ಳಿ, ಬೀದರ್

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : https://gfgc.kar.nic.in/manahalli/
Pincode: 585403

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಹುಮಾನಾಬಾದ್

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಹುಮಾನಾಬಾದ್

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : https://gfgc.kar.nic.in/humnabad/
Pincode: 585330

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಹುಲ್ಸೂರ್, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಹುಲ್ಸೂರ್, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : https://gfgc.kar.nic.in/hulsoor/
Pincode: 585416