ಮುಚ್ಚಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಎ) ರಾಜನಾಳ, ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ