ಮುಚ್ಚಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಉರ್ದು ಕಮಠಾಣಾ, ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ