ಮುಚ್ಚಿ

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ಕೆಳಕಂಡ ವಿವಿಧ ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳು

  1. ಕಟ್ಟಡ ಸಂಬಂಧಿತ
  2. ಫಲಾನುಭವಿ ಸಂಬಂಧಿತ
  3. ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಸಂಬಂಧಿತ
  4. ವ್ಯಾಪಾರ ಪರವಾನಗಿ ಸಂಬಂಧಿತ
  5. ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಂಬಂಧಿತ
  6. ಇತರೆ

ಭೇಟಿ: https://panchatantra.karnataka.gov.in

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಹಳೆಯ ನಗರ, ಬೀದರ್
ಸ್ಥಳ : ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿಗಳು | ನಗರ : ಬೀದರ್ | ಪಿನ್ ಕೋಡ್ : 585401
ದೂರವಾಣಿ : 08482-233133