ಮುಚ್ಚಿ

ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳು

ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳು ಯಾರಾದರೂ ಯಾವುದೇ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಆರ್ಟಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು

  1. ಪ್ರಸಕ್ತ ಆರ್ಟಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸೌಲಭ್ಯ
  2. ಓಲ್ಡ್ ಆರ್ಟಿಸಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯ (ಗಣಕೀಕರಣದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ)
  3. ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸೌಲಭ್ಯ

ಭೇಟಿ: https://landrecords.karnataka.gov.in/rd/

ಡಿಸಿ ಆಫೀಸ್, ಬೀದರ್
ಸ್ಥಳ : ಡಿಸಿ ಆಫೀಸ್, ಬೀದರ್ | ನಗರ : ಬೀದರ್ | ಪಿನ್ ಕೋಡ್ : 585401