ಮುಚ್ಚಿ

ದೂರು ದಾಖಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ

ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ದೂರುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬಹುದು

  1. ಇಜನಸ್ಪ್ಂದನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
  2. ಪಿಜಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಪೋರ್ಟಲ್, ಭಾರತದ ಸರ್ಕಾರ

ಭೇಟಿ: http://www.espandana.karnataka.gov.in/cms/portal/login.jsf

ಡಿಸಿ ಆಫೀಸ್, ಬೀದರ್
ಸ್ಥಳ : ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗ್ರಿವೆನ್ಸ್ ಸೆಲ್ ಬೀದರ್ | ನಗರ : ಬೀದರ್ | ಪಿನ್ ಕೋಡ್ : 585401