ಮುಚ್ಚಿ

ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು

ಎಸಿ. ನಂ. ಎಸಿ ಹೆಸರು ಬೂತ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಪುರುಷ ಮತದಾರರು ಸ್ತ್ರೀ ಮತದಾರರು ಇತರ ಮತದಾರರು ಒಟ್ಟು ಮತದಾರರು ಲಿಂಗ ಅನುಪಾತ
47 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ್ 258 116825 104232 15 221072 893
48 ಹುಮಾನಾಬಾದ್ 260 121884 111681 12 233577 916
49 ಬೀದರ್ ದಕ್ಷಿಣ 228 101920 94700 3 196623 929
50 ಬೀದರ್ 232 109861 104721 26 214608 953
51 ಭಾಲ್ಕಿ 264 116904 105560 8 222472 903
52 ಔರಾದ್ 253 111027 102167 0 213194 920
ಒಟ್ಟು 1495 678421 623061 64 1301546 918