ಮುಚ್ಚಿ

ಶಾಲೆಗಳು

ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಎ ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಜನವಾಡ, ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ

ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಎ ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಜನವಾಡ, ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://schooleducation.kar.nic.in/
Pincode: 585402

ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಬೀದರ್

ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಬೀದರ್

ಇಮೇಲ್ : principal[dot]afsbidar[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08482-236028
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.afschoolbidar.edu.in/
Pincode: 585401

ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೀದರ್

ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೀದರ್ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸ್ಟೇಶನ್ ಚಿಡ್ರಿ ರಸ್ತೆ, 585 401

ಇಮೇಲ್ : Principal060[at]yahoo[dot]co[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 08482-236502
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : https://afsbidar.kvs.ac.in/
Pincode: 585401

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಎ) ಅಮಲಾಪೂರ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಎ) ಅಮಲಾಪೂರ, ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://schooleducation.kar.nic.in/
Pincode: 585403

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಎ) ಚಿದ್ರಿ, ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಎ) ಚಿದ್ರಿ, ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://schooleducation.kar.nic.in/
Pincode: 585403

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಎ) ಚಿಲ್ಲರ್ಗಿ, ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಎ) ಚಿಲ್ಲರ್ಗಿ, ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://schooleducation.kar.nic.in/
Pincode: 585403

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಎ) ರಾಜನಾಳ, ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಎ) ರಾಜನಾಳ, ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://schooleducation.kar.nic.in/
Pincode: 585402

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಅಮಲಾಪೂರ, ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಅಮಲಾಪೂರ, ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://schooleducation.kar.nic.in/
Pincode: 585403

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಅಲಿಯಂಬರ. ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಅಲಿಯಂಬರ. ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://schooleducation.kar.nic.in/
Pincode: 585402

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಉರ್ದು ಕಮಠಾಣಾ, ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಉರ್ದು ಕಮಠಾಣಾ, ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://schooleducation.kar.nic.in/
Pincode: 585226