ಮುಚ್ಚಿ

ಶಾಲೆಗಳು

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಉರ್ದು ಮರಕುಂದಾ, ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಉರ್ದು ಮರಕುಂದಾ, ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://schooleducation.kar.nic.in/
Pincode: 585227

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕನ್ಯಾ ಬೀದರ. ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕನ್ಯಾ ಬೀದರ. ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://schooleducation.kar.nic.in/
Pincode: 585401

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕನ್ಯಾ ಮೈಲೂರ ಬೀದರ, ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕನ್ಯಾ ಮೈಲೂರ ಬೀದರ, ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://schooleducation.kar.nic.in/
Pincode: 585403

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಪಲಾಪೂರ, ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಪಲಾಪೂರ, ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://schooleducation.kar.nic.in/
Pincode: 585402

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಮಠಾಣಾ, ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಮಠಾಣಾ, ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://schooleducation.kar.nic.in/
Pincode: 585226

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಾಡವಾದ, ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಾಡವಾದ, ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://schooleducation.kar.nic.in/
Pincode: 585226

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಖಾಶೇಂಪೂರ (ಪಿ), ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಖಾಶೇಂಪೂರ (ಪಿ), ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://schooleducation.kar.nic.in/
Pincode: 585226

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಗಾದಗಿ, ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಗಾದಗಿ, ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://schooleducation.kar.nic.in/
Pincode: 585401

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಗುನ್ನಳ, ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಗುನ್ನಳ, ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://schooleducation.kar.nic.in/
Pincode: 585403

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಜನವಾಡ, ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಜನವಾಡ, ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://schooleducation.kar.nic.in/
Pincode: 585402