ಮುಚ್ಚಿ

ಶಾಲೆಗಳು

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ನೌಬಾದ, ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ನೌಬಾದ, ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://schooleducation.kar.nic.in/
Pincode: 585402

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಗದಲ, ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಗದಲ, ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ.

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://schooleducation.kar.nic.in/
Pincode: 585226

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಾಲಕರ ಬೀದರ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಾಲಕರ ಬೀದರ

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://schooleducation.kar.nic.in/
Pincode: 585401

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಭಂಗೂರ, ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಭಂಗೂರ, ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ.

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://schooleducation.kar.nic.in/
Pincode: 585227

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಭುದೇರಾ, ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಭುದೇರಾ, ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ.

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://schooleducation.kar.nic.in/
Pincode: 585226

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಮಂದಕನಳ್ಳಿ, ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಮಂದಕನಳ್ಳಿ, ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://schooleducation.kar.nic.in/
Pincode: 585403

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಮನ್ನಳ್ಳಿ, ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಮನ್ನಳ್ಳಿ, ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://schooleducation.kar.nic.in/
Pincode: 585257

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಮರಖಲ, ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಮರಖಲ, ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://schooleducation.kar.nic.in/
Pincode: 585402

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಮಾಳೇಗಾಂವ, ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಮಾಳೇಗಾಂವ, ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://schooleducation.kar.nic.in/
Pincode: 585403

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಯರನಳ್ಳಿ, ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಯರನಳ್ಳಿ, ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://schooleducation.kar.nic.in/
Pincode: 585402